اینتر را بفشارید

عنوان ایده

  اینتر را بفشارید

  یادآوری ها

   ایده تان را محک بزنید

   ده گام تا ایده موفق

   آیا ایده جدیدتان ارزش اجرا دارد؟ آیا ایده های شما به اندازه کافی خوب هستند؟

   ایده ها مدام به ما هجوم می آورند بعضی از ایده ها در نظر ما بسیار درخشان هستند و می توانند برای همیشه زندگی مان را تغییر دهند بعضی از آن ها بسیار دلخواه ما هستند و حتا با هزینه هم دلمان می خواهد آن را اجرا کنیم ولی چگونه دریابیم که این ایده ارش دنبال کردن را دارد؟ یا شانس موفقیت دارد؟ شاید این پرسش ها بتواند به شما کمک کند بهتر در این مورد تصمیم بگیرید پرسش ها را صادقانه پاسخ دهید به شما کمک می کنند.

   از این پرسش ها برای محک زدن ایده تان استفاده کنید. اگر به این نتیجه رسیدید که ارزش اجرا دارند آن ها را با ما در میان بگذارید تا برای تحقق آن ها شما را یاری کنیم. کافی پرسش ها را برای هریک از ایده های تان پاسخ دهید و آن ها را برای جمع بندی ارزش ایده تان استفاده کنید:

   [NEXForms id=”1″ open_trigger=”popup” type=”button” text=”آیا ایده تان ارزش اجرا دارد؟”]